Máte doma kontrolu nad čistým vzduchem?Získejte ji.

GDPR

GDPR – ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Milí klienti,

vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Recuair s.r.o. je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016) správcem vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže), která spočívá zejména v prodeji výrobních produktů a poskytování poradenských služeb

Správcem osobních údajů je společnost Recuair s.r.o

Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese barbora.hrdinova@recuair.com nebo na tel.: +420 777658413

JAKÉ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROVÁDÍME A JAK OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME

 1. zpracování osobních údajů prováděné Recuair s.r.o. během Vašeho používání webových stránek www.recuair.com(„Webové stránky“)
 2. zpracování osobních údajů prováděné Recuair s.r.o. během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu;
 3. zpracování osobních údajů ze strany Recuair s.r.o. během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli;
 4. zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Recuair s.r.o.;
 5. zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Recuair s.r.o..
 6. zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu v případech, pokud pro dané zpracování váš souhlas potřebujeme
 7. Osobní údaje správce získal přímo od vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace anebo z uzavřených smluv.

Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, nebo například Katastru nemovitostí. 

Dále správce mohl získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání vašich osobních údajů a se kterými spolupracuje a dále z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam vy sám/sama umístil/a.

K JAKÝM ÚČELŮM A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro

splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.

Vaše osobní údaje mohou být Recuair s.r.o. zpracovávány pro tyto účely:

• Plnění smlouvy (smlouvy o poskytování služeb či plnění požadavků klientů; vztahy s obchodními partnery, například dodavateli výrobků a služeb), abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu o poskytování služeb anebo abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu o dodání námi nabízených produktů. Přitom nemusí jít vždy pouze o smlouvu uzavřenou v tištěné podobě a vlastnoručně podepsanou. Může jít ve specifických případech i o smlouvu uzavřenou na základě vyplnění a odeslání objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky (v souladu s bodem uvedeným níže „Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů“);

• Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (například v případě registrace na vzdělávací akce prostřednictvím Webových stránek);

• Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);

• Oprávněný zájem správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů Recuair s.r.o.); Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných povinností správce, ochrana správcova podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje. V rámci našich oprávněných zájmů vedeme evidenci našich klientů (CRM) a také si některé údaje ukládáme pro případ, že bychom vedli spor a potřebovali je k naší obraně.

•Oprávněným zájmem správce je také Přímý marketing – zasílání obchodních sdělení na váš e-mail (v podobě e-mailová sdělení obsahující odkaz na Firemní video (Youtube), Facebook stránku, LinkedIn stránku, nebo informace o zajímavých aktualitách/produktech). Zasílání těchto novinek můžete vždy jednoduchým způsobem zrušit/ukončit kliknutím na odkaz v e-mailu uvedený nebo kontaktováním správce na e-mailové adrese: barbora.hrdinova@recuair.com.

•Pokud nejste naším klientem, můžeme Vám zasílat naše e-mailová sdělení pouze na základě Vašeho Souhlasu. V případě, že spolu navážeme kontakt ať už formou sociálních sítí (LinkedIn, Facebook aj.) nebo formou osobního setkání, vždy Vás vyzveme prostřednictvím prvního kontaktního e-mailu k odsouhlasení, že Vás můžeme i v budoucnu kontaktovat. Stejně tak budeme potřebovat Váš souhlas v případě, že nám poskytnete referenci na naše služby nebo produkty, kterou se následně rozhodneme zveřejnit na našich webových stránkách nebo sociálních sítích. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, proklikem v e-mailu nebo adresovaným na barbora.hrdinova@recuair.com.

KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Recuair s.r.o. zpracovává následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Zpracovávané údaje

Účely zpracování/právní titul

Jméno a příjmení, Kontaktní adresa, E-mail, Telefonní číslo, a dále název firmy, IČO, DIČ (jste-li plátce daně z přidané hodnoty) u OSVČ

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Oprávněný zájem správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Přímý marketing

Číslo účtu, Rodné číslo, Datum narození, Jakékoliv další informace týkající se klienta či třetích osob

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Oprávněný zájem správce

Jméno a příjmení, E-mail, Telefonní číslo, vaše reference na naše služby/produkty

Souhlas

Recuair s.r.o. neshromažďuje a neuchovává informace prostřednictvím automatizovaných prostředků.

Webový portál vyhodnocuje anonymně pouze počet přístupů.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Recuair s.r.o. povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smlouvy

po dobu trvání smluvního vztahu a 5 let ode dne ukončení smlouvy

Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

po dobu trvání smluvního vztahu a 5 let ode dne ukončení smlouvy

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem (některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle), zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.

Oprávněný zájem správce

po celou dobu trvání oprávněného zájmu správce; případně budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od vzniku iniciační události

(např. konec smluvního vztahu se správcem)

Přímý marketing*

po celou dobu trvání oprávněného zájmu správce, v okamžiku zániku tohoto právního titulu ukončíme zasílání obchodních sdělení.

V rámci každého e-mailového sdělení můžete vždy jednoduchým způsobem zrušit/ukončit zasílání těchto e-mailových sdělení kliknutím na odkaz v e-mailu uvedený nebo kontaktováním správce na e-mailové adrese: barbora.hrdinova@recuair.com

Přímý marketing – neklienti reference na naše služby nebo produkty

Osobní údaje (jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo) k jejichž zpracování jste nám udělili souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu 3 let ode dne udělení, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo tento souhlas neodvoláte.

V rámci každého e-mailového sdělení můžete také vždy jednoduchým způsobem zrušit/ukončit zasílání těchto e-mailových sdělení kliknutím na odkaz v e-mailu uvedený nebo kontaktováním správce na e-mailové adrese: barbora.hrdinova@recuair.com

*Recuair s.r.o. je oprávněn zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám kromě zaměstnanců pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů nebo třetích stran.

Recuair s.r.o. Vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Recuair s.r.o., vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a v nezbytných případech tito naši spolupracovníci 

a spolupracující firmy:

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – Statistické údaje zpracováváme pomocí služby Google Analytics

Společnosti koncernu Microsoft, které poskytují službu Exchange a Office 365, tyto údaje se však nadále nachází na území EU a podléhají GDPR

Další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Recuair s.r.o. nevyužívá.

Osobní údaje také musíme v rámci zákonných povinností poskytnout orgánům státní správy, například správci

daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad kapitálovým trhem.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo

 1. Požadovat informaci, jaké vaše údaje zpracováváme,
 2. na přístup k osobním údajům,
 3. na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů,
 4. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
 5. na omezení zpracování osobních údajů,
 6. na přenositelnost údajů,
 7. právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků,
 8. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

• Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli Recuair s.r.o. zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí bude Recuair s.r.o.oprávněn za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek anebo žádost odmítnout (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).

• Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že máte pocit, že o Vás Recuair s.r.o. zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Recuair s.r.o. provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

• Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Recuair s.r.o. vymaže Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

Vaše žádost vždy bude podléhat individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete informováni.

• Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, Recuair s.r.o. osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

• Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby Recuair s.r.o. osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu, předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, Recuair s.r.o. nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

• Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Recuair s.r.o.. V případě, že Recuair s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami zákazníka, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

• Právo odvolat souhlas: Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to buď zasláním e-mailu na barbora.hrdinova@recuair.com nebo zasláním odvolání na adresu sídla správce nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.

• Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů: Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu barbora.hrdinova@recuair.com  nebo zavoláním 

na telefonní číslo +420 777 658 413. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naší korespondenční adresu Trojanova 117, Kralupy n/Vlt..

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je možné za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout.

UPOZORNĚNÍ:

Další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů je možné získat na emailové adrese barbora.hrdinova@recuair.com .

Realizaci práv (s výjimkou žádosti doručené prostřednictvím veřejné datové sítě (datovou schránkou fyzické osoby) nebo elektronickou poštou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu barbora.hrdinova@recuair.com ) je možné z důvodu zaručení identity žadatele podat pouze osobně, a to na formuláři, který je žadateli na žádost zaslán prostřednictvím emailu nebo písemně poštou.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů byly aktualizovány ke dni 1. 12. 2020

Vezměte prosím na vědomí, že v budoucnu může dojít k jejich změně.