en_GB

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Uděluji tímto souhlas společnosti RECUAIR, s.r.o., IČO: 06400213, se sídlem Trojanova 117
278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 281520 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje v rozsahu:

 • Jméno a příjmení, akademický titul.
 • Poštovní adresa.
 • E-mail.
 • Telefonní číslo apod.

2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účely:

 • Příprava, plnění a evidence uzavřených smluv.
 • Zajištění kvality poskytovaných služeb klientům.
 • Plnění zákonných povinností Správce.
 • Daňové a účetní účely.
 • Ochrana majetku a osob.
 • Přímý marketing.

3. Údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích, či souvisejících se smlouvou budou osobní údaje uchovávány po nezbytně nutnou dobu. Doba uchování osobních údajů je stanovena zejména podle obecných a speciálních promlčecích lhůt podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4.S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas.

5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na email: libor.tosovsky@recuair.com nebo zasláním dopisu na adresu sídla Správce.

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

7. Dle GDPR máte právo:

 • Vzít souhlas kdykoliv zpět.
 • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů (právo být zapomenut), omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů.
 • V případě pochybností ohledně dodržování povinností při zpracování osobních údajů se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V Praze dne 1. 1. 2021

 

Poučení subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů je zájem subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek a sdělení Správce, poskytování služeb a plnění dle smlouvy, souhlas se zpracováním osobních údajů, splnění právních povinností Správce a oprávněné zájmy Správce.
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Team RECUAIR

Image
en_GB