en_GB

Všeobecné obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ
 • 1.1. Tyto „Všeobecné obchodní podmínky” (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Recuair s.r.o., Trojanova 117, Kralupy nad Vltavou, IČO: 06400213, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 281520 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“ nebo „Recuair“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi prodávajícím a kupujícím, stanoví zásady uzavírání kupních smluv na výrobky prodávajícího, podmínky jejich dodání, úhrady kupní ceny, záruk za jejich jakost, jakož i pravidla řešení reklamací a záručních a mimozáručních oprav.
 • 1.2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy a nabídky. Jsou publikovány v platném znění na www.recuair.com. Kupující podpisem kupní smlouvy (nebo potvrzením objednávky) prohlašuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí.
 • 1.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vznikne po uhrazení kupujícím řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) prodávajícím.
 • 1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
2. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI
 • 2.1. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Prodávající si dle ust. § 2132 a násl. občanského zákoníku vyhrazuje k předmětu koupě vlastnické právo s tím, že kupující se stane vlastníkem předmětu koupě teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 • 2.2. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 • 2.3. Výrobky a výkony prodávajícího jsou včetně technických vlastností a parametrů popsány v popisech výrobků v katalozích, prospektech, uživatelském manuálu, stručném návodu atp. Veškeré technické údaje o výrobcích, které nejsou výslovně upřesněny a uváděny jako závazné v kupní smlouvě, jsou pro kupujícího nezávazné a prodávající si vyhrazuje právo jejich změn. Prodávající si ponechává veškerá autorská a vlastnická práva ke všem poskytnutým technickým podkladům. Tyto podklady smí být kopírovány nebo jiným způsobem šířeny a poskytovány dalším osobám pouze s písemným souhlasem prodávajícího.
3. TERMÍN DODÁNÍ A DOPRAVA
 • 3.1. Obecně platí, že místem plnění, tj. dodání zboží se rozumí buď přímo sídlo prodávajícího, nebo jeho předání k přepravě prvnímu dopravci v sídle prodávajícího, nebo místě realizace objednávky.
 • 3.2. Termínem dodání předmětu koupě se rozumí den jeho expedice z výrobního závodu prodávajícího a do kterého bude kupujícímu sdělena připravenost dodávky specifikované v kupní smlouvě k odeslání nebo k předání smluvnímu dopravci.
 • 3.3. Nedodržení termínu dodání předmětu koupě z důvodu zásahu vyšší moci nebo události, kterou nemohl prodávající ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, předvídat či ovlivnit (např. stávka, živelná událost, úřední nařízení atd.), opravňují prodávajícího prodloužit termín plnění o dobu trvání překážky s připočtením přiměřené náběhové doby.
 • 3.4. Termín plnění uvedený v návrhu kupní smlouvy je pro prodávajícího závazný za předpokladu splnění všech těchto podmínek:
  a) kupující bezodkladně (nejdéle 3. pracovní den po odeslání návrhu kupní smlouvy (objednávky) prodávajícím) potvrdil návrh kupní smlouvy prodávajícímu zasláním podepsané kopie kupní smlouvy nebo v případě elektronické komunikace zasláním vyplněné objednávky;
  b) nedošlo po uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího k dodatečným požadavkům na změny v technickém provedení nebo rozsahu předmětu koupě;
  c) kupující uhradil všechny své peněžité závazky vyplývající z kupní smlouvy včas a v plné výši;
  d) kupujícím byly splněny všechny ostatní podmínky vyplývající z kupní smlouvy v plné výši a v dané lhůtě;
 • 1.5. V případech nedodržení podmínek bodu 4.4 je prodávající oprávněn k jednostranné změně původně sjednaného termínu dodání, popřípadě i k odstoupení od kupní smlouvy.
 • 1.6. Připravenost předmětu koupě k expedici oznámí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu před termínem dodání předmětu koupě. Pokud prodávající podle smlouvy zajišťuje pro kupujícího i přepravu předmětu koupě, sdělí mu datum doručení, případně i další informace o dopravě a dopravci. Kupující je povinen bezodkladně potvrdit adresu místa doručení předmětu koupě a kontaktní osoby, jakož i zajistit přítomnost personálu a techniky nutné pro složení.
 • 1.7. Pokud kupující není schopen splnit povinnosti dle bodu 4.6. je povinen o tom informovat prodávajícího a navrhnout změnu termínu dodání předmětu koupě. Bude-li dodání provedeno na žádost kupujícího v pozdějším termínu než sjednaným v kupní smlouvě, nebo dostane-li se kupující do prodlení s převzetím předmětu koupě, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úhradu za vzniklé vícenáklady. Jeho právo na náhradu škodu tím není dotčeno. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím i úhradu nákladů za skladování ve výši 0,5 % z kupní ceny předmětu koupě za každý kalendářní týden.
 • 1.8. Kupující, případně přepravce, je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat její obsah, úplnost podle dodacího listu a zjevnou neporušenost (např. poškozený nebo protržený obal, poškození povrchů, palet, atd.) a potvrdit přepravní a dodací list, v případě montáže dále Předávací protokol. V případě zjevného poškození zásilky je kupující povinen napsat rozsah škody do přepravního listu, nechat potvrdit tuto skutečnost přepravci a do 24 hodin informovat prodávajícího.
 • 1.9. V případě nesplnění povinností dle bodu 4.8 ztrácí kupující nárok na uplatnění práva na reklamaci vad přepravy a prodávající se zbavuje odpovědnosti za kompletnost a kvalitu předmětu koupě.
4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • 4.1. Ceny výrobků jsou uvedeny v Kč a bez daně z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak.
 • 4.2. Montážním a projekčním firmám, jakož i zprostředkovatelům může prodávající poskytnout slevu z ceny.
 • 4.3. Zajišťuje-li podle kupní smlouvy dopravu předmětu koupě do místa určení prodávající, přefakturuje její cenu kupujícímu ve výši běžných tarifů. Náklady na dopravu nese vždy kupující.
 • 4.4. Způsob úhrady platby za zboží se sjednává v kupní smlouvě (Objednávce) samostatně pro každý obchodní případ (např. zálohová platba v plné výši, platba se 14-ti denní splatností, apod.).
 • 4.5. V případě prodlení kupujícího s plněním peněžitých závazků vyplývajících z kupní smlouvy má prodávající právo na kupujícím požadovat penále ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
 • 4.6. Jestliže kupující ze své vůle od u zavřené kupní smlouvy odstoupí v průběhu jejího plnění, tj. výroby zboží, má prodávající právo na úhradu vzniklých nákladů, případně další škody, bez nutného prokázání do výše 25 % kupní ceny dle stavu rozpracovanosti. Stejné právo má prodávající i v případě, že sám od kupní smlouvy odstoupí podle bodu 4.5. těchto Podmínek.
 • 4.7. Pokud byla kupujícímu zhotovena nabídka s uvedením doby její platnosti, je tato nabídka závazná i v případě vydání nového ceníku.
 • 4.8. V případě platební neschopnosti kupujícího nebo v případě v prodlení s úhradou dřívější koupě na straně kupujícího má prodávající právo zdržet své plnění do doby, kdy je poskytnuta záruka za úhradu splatné kupní ceny. Pokud kupující není schopen takovou záruku poskytnout v přiměřené době, pak Prodávající může odstoupit od koupě.
5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
 • 5.1. Právo z vad plnění, které se vyskytne v záruční době je oprávněn uplatnit kupující u prodávajícího zásadně písemně v záruční době, s podrobným popisem závady se specifikací celého systému zařízení a s jeho označením včetně Seriových čísel.
 • 5.2. Prodávající zpětně ihned potvrdí, zda se jedná o uplatnění vad z plnění, na které se ještě vztahuje záruka za jakost (oprávněnost reklamace). V případě nutnosti prodávající vyšle technika do místa, kde je výrobek prodávajícího instalován k posouzení oprávněnosti reklamace. Při neoprávněné reklamaci budou náklady v celé výši fakturovány kupujícímu podle platného servisního ceníku prodávajícího.
 • 5.3. V případě výskytu záruční vady na výrobku, může kupující:
  a) požadovat odstranění vady (oprava, pakliže oprava není možná nebo nepřiměřeně nákladná, tak výměna (dodání nového výrobku bez vad); týká-li se vada pouze jednotlivého komponentu, může být vyměněn pouze jednotlivý komponent); a
  b) není-li odstranění vady možné, požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • 1.4. V případě výrobku namontovaného mimo území ČR (pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak) se poskytuje pouze omezená záruka. V rámci této záruky nejsou prodávajícím hrazeny náklady na zaslání náhradních dílů, ani doprava a čas montérů na cestě a další s tím bezprostředně související náklady (náhrady, nocležné apod.).
 • 1.5. Není-li v této smlouvě a Podmínkách ohledně práv z vadného plnění ujednáno jinak, platí ustanovení § 2099 až 2112 občanského zákoníku.
6. ZÁRUKA
 • 6.1. Prodávající tímto prohlášením přejímá závazek ze záruky za jakost zboží, tj. zavazuje se, že dodaný výrobek bude po stanovenou dobu způsobilý pro použití k obvyklému účelu, pro nějž se obvykle užívá a že si po tuto dobu zachová vlastnosti, které jsou pro daný typ zboží obvyklé.
 • 6.2. Záruční doba na všechny výrobky prodávajícího (kromě náhradních dílů) je 60 měsíců ode dne expedice, plus 6 měsíců na uvedení do provozu (platí pro montážní firmy).
 • 6.3. Podmínkou pro poskytnutí záruky zprovoznění (uvedení do provozu) pověřeným servisním technikem s platným certifikátem pro instalaci a uvedení do provozu od Recuair. Toto zprovoznění, které je servisním technikem samostatně fakturováno dle ceníku, zahrnuje kontrolu zapojení včetně uvedení do provozu a předání instalovaného zařízení kupujícímu. O tomto zprovoznění a předání musí být pořízen „Předávací protokol”, který musí být zaslán prodávajícímu k archivaci nejpozději do 14 dnů od zprovoznění. Obecně platí, že záruka se vztahuje pouze na vady komponentů, materiálu a funkce předmětu koupě.
 • 6.4. Záruka se nevztahuje na vady výrobku nebo jejích jednotlivých komponentů vzniklé nevhodnou manipulací nebo skladováním, nedodržením pokynů uvedených v uživatelském manuálu, chybnou montáží v případě, že ji nezajišťuje výrobce, svévolným neodborným zásahem, nevhodným použitím, zanedbáním předepsané povinné údržby (například opomenutí výměny znečištěných filtru atp.), použitím nebo montáží dílů, které nebyly písemně schváleny výrobce (např. provozem výrobku použitím neoriginálních filtrů Recuair, nedodržením požadavků na připojená zařízení dodávaná třetí osobou (jištění, ochrany atp.), násilným poškozením, živelnou katastrofou nebo extrémními provozními podmínkami a vlivy, účinky elektromagnetického rušení apod. Záruka se rovněž nevztahuje na běžné opotřebení.
 • 6.5. Prodávající neručí za škody, které nevznikly bezprostředně na dodaném zboží.
 • 6.6. Záruka na náhradní díly se poskytuje v délce 6 měsíců.
7. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
 • 1.1. Prodávající si ponechá vlastnické právo k dodávanému výrobku/zboží, dokud neobdrží úhradu za toto zboží v plné výši. Kupující přijme veškerá opatření nezbytná pro ochranu vlastnických práv prodávajícího.
2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • 1.1. Veškerá prezentace výrobků zobrazená na webových stránkách prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takového výrobku. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 1.2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • 1.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.
 • 1.4. Jakoukoli korespondenci, oznámení či jiná sdělení učiněná na základě smlouvy je možné prodávajícímu doručovat též prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu [sales@recuair.com]
 • 2.1. Kupní smlouva včetně jejích příloh může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými ve shodě oběma smluvními stranami.
 • 1.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné s účinností od 1.5.2021 vůči všem smluvním partnerům na území ČR.
Image
en_GB